Политика на поверителност

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

1. „ТЕРМА БГ“ ЕООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта. С приемането на настоящите условия и използването на сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставената от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство.

2. Личните данни, придобити от „ТЕРМА БГ“ ЕООД  по време на регистрация, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставени на трети лица и се съхраняват, докато клиентът има активен профил в сайта. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си данни от базата на „ТЕРМА БГ“ ЕООД.

3. „ТЕРМА БГ“ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, описани в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информация не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ТЕРМА БГ“ ЕООД.

4. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.kuhniaibania.com, както и зададени въпроси, коментари, харесани оферти, да бъдат използвани от „ТЕРМА БГ“ ЕООД  за целите на директния маркетинг.

4.1. Потребителят Декларира, че е информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и е съгласен със следното:

– Личните му данни да бъдат използвани и за целите на статистиката упоменати в т.1, т.2 и т. 3 от раздел VІІІ от настоящите общи условия.

– Съгласява се и изрично овластява „ТЕРМА БГ“ ЕООД за използването на личните данни, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД.

4.2. „ТЕРМА БГ“ ЕООД информира Потребителя, че има право да възрази срещу обработването и разкриването на личните му данни за целите на директния маркетинг в съответствие с посоченото в чл.34а, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД. 

4.3. Потребителят разбира също така, че има право на достъп или на корекция на личните му данни чрез писмено заявление, отправено до „ТЕРМА БГ“ ЕООД по реда на ЗЗЛД.

4.3.1.Подаването на заявление е безплатно. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

4.3.2. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага нотариално заверено удостоверение за наследници.

4.3.3. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на Дружеството.

4.3.4. „ТЕРМА БГ“ ЕООД изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

4.3.5. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

4.3.6. В случай, че „ТЕРМА БГ“ ЕООД не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.

4.3.7.Физическите лица, чиито лични данни се обработват от „ТЕРМА БГ“ ЕООД имат следните права:

а. право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

б. право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице;

в. право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

г. право на възражение пред администратора срещу обработването и/или разкриването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това. Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица при наличие на законово основание за това;

д. право на защита- пред КЗЛД и по съдебен ред.

 5. „ТЕРМА БГ“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получено съгласие на потребителя при регистрация или в по- късен момент след регистрацията;

– информацията е изисквана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информацияпри спазване на законово установени процедури;

 – други случаи, посочени в закона.

6. Потребителят разрешава в потребителските му профили във www.kuhniaibania.com, Facebook и навсякъде във виртуалното пространство, както и на посоченият от него електронен адрес (e-mail), да му бъдат изпращани лични и други търговски съобщения от „ТЕРМА БГ“ ЕООД.

Криптиране

„ТЕРМА БГ“ ЕООД предприема технически и организационни предпазни мерки за сигурност , за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Използват се криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол.