Условия за доставка

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ САЙТА www.kuhniaibania.com

1. Зареждайки заглавната страница www.kuhniaibania.com потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните предложения, както и с информация за данните на фирмата, която промотира стоката/услугата. На видно място на заглавната страница потребителят може да се запознае с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на покупко-продажба.

2. Всеки потребител, който има активно действие в сайта заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3. Когато потребителят желае да сключи договор за покупко-продажба от предлаганите оферти на www.kuhniaibania.com, той трябва да достигне до страницата със специално изготвен интерфейс, в която ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба.  Потребител, който няма регистрация в сайта не може да сключи договор за покупко-продажба (освен ако не избере опция: Плащане като гост, където попълва данните за доставка и фактура, но не въвежда потребителско име и парола). Потребителят си създава виртуална кошница за пазаруване, която се зарежда със стоки и суми на потребителя. Сумите, натрупани във виртуалната кошница на www.kuhniaibania.com  могат да се използват само и единствено за пазаруване в www.kuhniaibania.com.  Възнаграждения и лихви за съхранението им не се дължат.

4. След запознаване с общите условия и текста на договора за покупко – продажба, потребителят – купувач трябва да е наясно, че договорът за покупко -продажба се сключва със собственика на сайта.

4.1. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, потребителят се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между страните.

4.2. Потребителят изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето “Прочетох и се съгласих с Общи условия” и последващо натискане на бутона „Продължете”. Съгласието, изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

4.3. Със записването на изявлението по предходния член от „ТЕРМА БГ“ ЕООД, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4.4. Преди да извърши изявлението по т.4.2 и т.4.3, Потребителят има право да извършва промени във въведените от него данни.

4.5. В случай на регистрация на юридическо лице, изявлението по т.4.2 и т.4.3 се извършва от законния представител на юридическото лице.

4.6. Заявката на стоки от потребителя се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

а. избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Купи”;

б. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката

в. посочване на данните на потребителя /име, фамилия, адрес за доставка, телефон, данни за фактура при юридическите лица, попълване на информация за достъп до профила/. Ако физическото лице поиска да му бъде издадена фактура, то трябва да потвърди това в съответното поле на регистрационната форма, след което фактурата му се издава в два екземпляра и му се представя за подпис от куриера, който доставя стоката. Той трябва да напише в задължителните реквизити на фактурата, съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 т.3 от Закона за счетоводството своя ЕГН. Вписаният ЕГН във фактурата не се съхранява електронно и не се въвежда от Доставчика в електронния сайт.

г. натискане на бутона “Потвърди поръчката”, което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, Потребителят може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

д. В случай, че Потребителят е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и „ТЕРМА БГ“ ЕООД се освобождава от задължението за изпълнението й.

5. След получаване на заявката, „ТЕРМА БГ“ ЕООД изпраща на потребителя потвърждение за получаването, като заедно с потвърждението предоставя на потребителя информация относно:

а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на  „ТЕРМА БГ“ ЕООД;

б. информация за основните характеристики на заявената стока;

в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

г. стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка и които не са включени в продажната цена;

д. избрания от потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

е. информация за правото на потребителя да се откаже сключения във връзка със заявката договор и за условията и начините за упражняването му

ж. срокът за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

6. В случай, че  „ТЕРМА БГ“ ЕООД няма възможност за изпълнение на заявката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, „ТЕРМА БГ“ ЕООД уведомява незабавно потребителя за изчерпването й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя адрес на електронна поща. В тези случаи  „ТЕРМА БГ“ ЕООД възстановява на потребителя в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока, ако ги е заплатил предварително.

7. Заплащането на цената по договора се извършва чрез изброените в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, които сам е прочел и избрал. Заплащането се извършва чрез Банков превод с посочване номера на поръчката, генериран при нейното заявяване с Банкови реквизити:

Терма БГ ЕООД:

Обединена Българска Банка (ОББ) IBAN: BG69UBBS80021092906940
или
Наложен платеж
(ППП-пощенски паричен превод от гледна точка на Търговеца) при получаване на стоката, платена на куриерска фирма “Еконт“.

8.1. В случай, че потребителят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Еконт“, чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи на куриерската фирма. В случай, че потребителят е избрал да заплати стоките по банков път – авансово, то важат същите условия за покриване на разходите по доставкатар освен ако не поръчва лири/радиатори, за които може да избере доставка с палетизирана пратка или взимане на място от склада. Ако в деня, уговорен за доставка на стоката, потребителят не може да бъде намерен на посочения адрес, доставката става в последващ момент за негова сметка, независимо от сумата/стойността на поръчката. 

8.2. След като в поръчката е посочен адрес за получаване на доставката, то се счита, че тя е доставена и приета на посочения адрес, след подпис на получателя. Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на получателя.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

9. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

10. При приемането на стоката, лицето по т. 5 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката (в случай, че потребителят заплати предварително по банков превод, то по време на доставката ще получи двустранен приемо-предавателен протокол, както и фактура/а; в случай, че заплати по време на доставката с наложен платеж, то ще получи документ от куриерска фирма „Еконт”).

11. След сключването на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс съобщение, че електронното волеизявление е успешно, след което страните по договора се ръководят от Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

12. В потребителският интерфейс ще бъде съобщена всяка промяна, свързана с договора, предоставен от „ТЕРМА БГ“ ЕООД.  Преводи на парични суми от www.kuhniaibania.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, направени по превежданата сума, са за сметка на получаващи я потребител.

13. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия потребителя се съгласява, че доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

13.1. Поръчаните от потребителя стоки не са налични при доставчика към момента на обработването на съответната поръчка или са били предназначени за доставка по-рано обработени поръчки;

13.2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е в съществено несъответствие с обявените на Сайта, общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.

14. Доставчикът ще достави стоките, в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго при сключване на договора.

15. Когато доставчикът не достави и не предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по т. 14 от раздел ІХ, потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако доставчикът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

16. В неделни дни и дни на официални празници заявки и поръчки не се обработват.