Условия за връщане

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

1. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3. несъответствие с обявената търговска марка.

2. Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Срокът по т. 2 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между Доставчика и Потребителя за решаване на спора.

3. Ако Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по настоящите общи условия, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Съгласно Закон за Защита на Потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него

Чл.113.(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Ако щетата е нанесена при транспортиране следва да се разпише протокол с представителя на куриера. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Потребителят може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Потребителят приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

5. Рекламации при несъответствие на стоката можете да предявявате като изпратите уведомление на адреса на „ТЕРМА БГ“ ЕООД:  България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29 или на  Електронната ни поща:  [email protected]

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1.1. сключване на договора – при договор за услуги;

1.2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме първата стока;

2. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на 14 дневния срок.

3. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 1 или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

4. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14 дневния срок.

5. Потребителят, за да упражни правото си на отказ, трябва да уведоми Доставчика за своето име,  настоящ адрес, телефонен номер и електронен адрес за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, изпратено на електронен адрес office@termabg.com; В този случай, Доставчикът незабавно ще Ви изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

6. Потребителят може и да упражни правото си на отказ и писмено, чрез писмо, което да изпрати на следния адрес: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29.

7. За да спази Потребителят срока за отказ от договора, е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 дневния срок за отказ от договора.

Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителя

„ТЕРМА БГ“ ЕООД – Р.България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29, тел.: 0988868582, Електронна поща: office@kuhniaibania.com;

– С настоящето уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*;

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава.

 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗА

1. Когато Потребителят се откаже от договора, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите „ТЕРМА БГ“ ЕООД се задължава да възстанови всички плащания, които са получени от Потребителя., без разходите за доставка към него, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Потребителя информира Доставчика за решението си за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път –като разходите за банковия превод са за сметка на Потребителя.

2. „ТЕРМА БГ“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителя не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Потребителят вече е  получил стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

– Потребителят да изпрати обратно стоките  към Доставчика на адрес гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сме били информирани за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

-Трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките. Можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма „Еконт“ тук: http://www.econt.com/tariff-calculator/

Освен услугите на горната фирма, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма, отново за Ваша сметка.