Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.kuhniaibania.com“

І. ПРИЕМАНЕ И ДЕЙСТВИЕ

1. Настоящите общи условия са договор на интернет сайтът www. kuhniaibania.com, за осъществяване на виртуални контакти между Доставчика и потенциални купувачи – потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.kuhniaibania.com, за условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта; правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти и защита на личните данни.

2. Настоящите Общи условия са приети с решение на Едноличния собственик на капитала на „ТЕРМА БГ“ ЕООД от 19.01.2018г. на основание чл.147 от Търговския закон във връзка с чл.16 от Закона за задълженията и договорите и чл.9 от Закона за електронна търговия.

3. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния потребител. Страни по настоящия договор са „ТЕРМА БГ“ ЕООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www. kuhniaibania.com.

3.1.Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение от Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

3.2.Потребителят заявява, че е запознат с настоящите общи условия за ползване, достатъчно условие за което е всяко негово активно действие или пасивно поведение след зареждане на браузера на www.kuhniaibania.com. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “Пасивно поведение” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни. С маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

3.3.”Активно действие” означава натискане (кликване) на електронна връзка препращайки потребителя към други интернет страници от сайта на www.kuhniaibania.com.

3.4.”Пасивно поведение” означава, че потребителят е в сайта www.kuhniaibania.com, но не отива към други препратки в www.kuhniaibania.com, а само страницата, която е отворил е www.kuhniaibania.com, т.е. няма активно поведение.

4.С посещението на www.kuhniaibania.com, потребителят са задължава да спазва настоящите Общи условия. „ТЕРМА БГ“ ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия за ползване без да изпраща писмено уведомление до потребителя и без да уведомява същия предварително.

5. „ТЕРМА БГ“ ЕООД си запазва правото да прекрати или спре достъпа на потребител или използването на сайта, ако: основателно смята, че потребителя нарушава тези Общи условия за ползване или счита, че е необходимо това да се направи с оглед осигуряване на сигурност.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ

Задължителна информация съгласно чл.4 от Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. „ТЕРМА БГ“ ЕООД – Доставчик;

2. Седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29;

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29.

4. Данни за кореспонденция: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29, тел.: 0988868582, Електронна поща: [email protected];

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенция по вписванията ЕИК 203890420;

6. Вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 431430.

Органи осъществяващи надзор

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч., Електронна поща: [email protected], Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/933 0565, факс 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

Комисия за защита на конкуренцията:
България , София 1000, бул. “Витоша” №18, Телефон за информация и сигнали: 02 935 62 22, Деловодство (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15,Уеб сайт: www.cpc.bg. Е-адрес: [email protected]

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203890420.

IIІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ:

Ползвайки сайта, потребителите на www.kuhniaibania.com заявяват, че са запознати със следните термини:

1. Интернет сайт е страница, която зарежда вашият браузер при изписване на електронният адрес www. kuhniaibania.com от вашата начална страница.

2. Потребител на интернет страницата е всяко лице, което е отворило страницата на www. kuhniaibania.com и проявява интерес за покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.

3. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от символи, букви и цифри, с които той се идентифицира в сайта www.kuhniaibania.com.

4. Парола е уникален код от символи, букви и цифри, които заедно с потребителското име служи за достъп до потребителският профил на потребителя.

5. Потребителски профил е информация, изискана от www.kuhniaibania.com и съдържаща информация за потребителя. Информацията се ползва и обработва само и единствено за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Потребителският профил е средството за комуникация между последният и ”ТЕРМА БГ” ЕООД /www.kuhniaibania.com/. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждането на потребителското име и парола.

6. Браузер – компютърна програма, която дава възможност за пренос, обработка и визуализация на данни.

 

ІV. ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА:

”ТЕРМА БГ” ЕООД полага непрекъснати усилия за коректност на информацията, съдържаща се в настоящия сайт, но не носи отговорност, ако информацията, предоставена в него не е точна, пълна и актуална. Материалите в този сайт са само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствен източник за вземане на решения, без да е необходимо консултиране с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко позоваване или използване на информация (материал) от този сайт е изцяло отговорност на потребителя.

VИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА:

1. Цялото съдържание на този сайт (включително, но без ограничение текст, продукт/и, дизайн, графики, лога, икони, изображения, аудио и видео клипове, файлове за изтегляне, интерфейси, кодове, софтуер, както и на подбора и подреждането в него), е изключителна собственост и се управлява от ”ТЕРМА БГ” ЕООД, неговите лицензодатели или доставчици на съдържание при съответното действие и на други приложими закони. Съдържанието на сайта е предназначено единствено за лична употреба на потребителите. Всяко друго използване на съдържанието на сайта включително, но не ограничено в модифициране, разпространение, предаване, представяне, излъчване, публикуване, качване, лицензиране, прехвърляне или продажба, създаване на материали, информация, софтуер, продукти или услуги, получени от сайта www.kuhniaibania.com или използване на обекта за целите, които са конкурентни на тези на ”ТЕРМА БГ” ЕООД, е изрично забранено. ”GerlachS.A.”, Terma sp. z o.o., Rubinetteria Gaboli Luigi & C. s.n.c. , както и Polskie Fabryki Porcelany “Ćmielów” i “Chodzież” S.A. са производители на предлаганите стоки и държат пълните права върху изображенията в сайта и/или неговите лицензодържатели, или собственици на съдържание държат пълните права върху този сайт, включително правата на интелектуална собственост и сродните им права, и предоставят същите с разрешение, което може да бъде оттеглено във всеки един момент по преценка на ”ТЕРМА БГ” ЕООД. Вие, като Потребител, се съгласявате да не използвате каквото и да е устройство, софтуер или хардуер, предназначен да повреди или да повлияе върху правилното функциониране на сайта или на някоя от услугите, които се предлагат на нашия сайт, да влизат неправомерно в системата с база данни на същия. Вие се съгласявате да не предприемате каквото и да е действие, което налага неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на нашия уеб сайт. Ако вие сте получили парола, вие се съгласявате да не разкривате вашата парола на трети лица или да използвате вашата парола за неразрешени цели.

Ползвайки сайта потребителите се съгласяват, че нямат право да прекъсват или да се опитват да прекъснат работата на сайта по никакъв начин. ”ТЕРМА БГ” ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи или прекъсне достъпа на потребител до сайта без предупреждение.

VІ. ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ЛОГА:

1.Всички търговски марки, търговски наименования, фирмени знаци, имена на продукти, включени в сайта, са регистрирани и са изключителна собственост на ”ТЕРМА БГ” ЕООД или на съответните компании /“марки“/. Тези Общи условия не ви дават права да използвате марките, като използването на марките по какъвто и да е начин е забранено и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично. В допълнение, всички заглавия/дизайн на страници, графики, икони на бутони и скриптове са марки за услуги, търговски марки и / или промишлен дизайн и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на съответните собственици или носители на авторското им право /промишлен дизайн/.

2. Сайтът може да съдържа връзки към други уеб сайтове, които се управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и като допълнителна информация, съдържаща се в него. „ТЕРМА БГ“ ЕООД не контролира тази информация и не носи отговорност за точността, сигурността или надеждността на това съдържание. Достъпа до тези сайтове на трети лица е изцяло Ваша отговорност и „ТЕРМА БГ“ ЕООД не носи отговорност.

VІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. „ТЕРМА БГ“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване посредством своя сайт www.kuhniaibania.com

2. Договорът, чрез който потребителят закупува стоки и/или услуги, използвайки платформата предоставена от „ТЕРМА БГ“ ЕООД, е различен от общите условия. При извършване на електронно заявяване за покупко-продажба, потребителят се съгласява, както със съдържанието на договора за покупно-продажба, така и с общите условия на www.kuhniaibania.com.

3. „ТЕРМА БГ“ ЕООД не носи отговорност за:

– Вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, продаващи чрез сайта www.kuhniaibania.com;

– Вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез банери или препратки, поставени на настоящият сайт;

– Вредите настъпили при липса или прекъсване на достъп до интернет сайтът www.kuhniaibania.com независещи от екипа на същия;

– Нарушаване на авторски права чрез позиционирането на материали предоставени от трети лица промотиращи чрез интернет сайта собственост на „ТЕРМА БГ“ ЕООД.

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира в www.kuhniaibania.com не му дава никакви други права, освен правото да ползва потребителското си име в рамките на интернет сайта.

5. Потребителят се задължава, при ползването на представения му достъп до електронната платформа, да спазва настоящите общи условия, интернет етикета, българското законодателство, приложимите други закони, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред. Потребителят се задължава да уведомява незабавно „ТЕРМА БГ“ ЕООД за всеки случай на открито или извършено нарушение.

6. След регистриране в интернет страницата на „ТЕРМА БГ“ ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил, с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна всякаква информация, която е свързана с потребителя и действията му, и не е защитена от Закона за защита на личните данни.

VІІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

1. „ТЕРМА БГ“ ЕООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта. С приемането на настоящите условия и използването на сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставената от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство.

2. Личните данни, придобити от „ТЕРМА БГ“ ЕООД по време на регистрация, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставени на трети лица и се съхраняват, докато клиентът има активен профил в сайта. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си данни от базата на „ТЕРМА БГ“ ЕООД.

3. „ТЕРМА БГ“ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, описани в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информация не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ТЕРМА БГ“ ЕООД.

4. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.kuhniaibania.com, както и зададени въпроси, коментари, харесани оферти, да бъдат използвани от „ТЕРМА БГ“ ЕООД за целите на директния маркетинг.

4.1. Потребителят Декларира, че е информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и е съгласен със следното:

– Личните му данни да бъдат използвани и за целите на статистиката упоменати в т.1, т.2 и т. 3 от раздел VІІІ от настоящите общи условия.

– Съгласява се и изрично овластява „ТЕРМА БГ“ ЕООД за използването на личните данни, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД.

4.2. „ТЕРМА БГ“ ЕООД информира Потребителя, че има право да възрази срещу обработването и разкриването на личните му данни за целите на директния маркетинг в съответствие с посоченото в чл.34а, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД.

4.3. Потребителят разбира също така, че има право на достъп или на корекция на личните му данни чрез писмено заявление, отправено до „ТЕРМА БГ“ ЕООД по реда на ЗЗЛД.

4.3.1.Подаването на заявление е безплатно. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

4.3.2. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага нотариално заверено удостоверение за наследници.

4.3.3. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на Дружеството.

4.3.4. „ТЕРМА БГ“ ЕООД изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

4.3.5. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

4.3.6. В случай, че „ТЕРМА БГ“ ЕООД не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.

4.3.7.Физическите лица, чиито лични данни се обработват от „ТЕРМА БГ“ ЕООД имат следните права:

а.право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

б.право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице;

в.право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

г.право на възражение пред администратора срещу обработването и/или разкриването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това. Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица при наличие на законово основание за това;

д.право на защита- пред КЗЛД и по съдебен ред.

5. „ТЕРМА БГ“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получено съгласие на потребителя при регистрация или в по- късен момент след регистрацията;

– информацията е изисквана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;

– други случаи, посочени в закона.

6. Потребителят разрешава в потребителските му профили във www.kuhniaibania.com, Facebook и навсякъде във виртуалното пространство, както и на посоченият от него електронен адрес (e-mail), да му бъдат изпращани лични и други търговски съобщения от „ТЕРМА БГ“ ЕООД.

Криптиране

„ТЕРМА БГ“ ЕООД предприема технически и организационни предпазни мерки за сигурност , за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Използват се криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол.

ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ САЙТА www.kuhniaibania.com

1. Зареждайки заглавната страница www.kuhniaibania.com потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваната оферта, както и с информация за данните на фирмата, която промотира стоката/услугата. На видно място на заглавната страница потребителят може да се запознае с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на покупко-продажба.

2. Всеки потребител, който има активно действие в сайта заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3. Когато потребителят желае да сключи договор за покупко-продажба от предлаганите оферти на www.kuhniaibania.com, той трябва да достигне до страницата със специално изготвен интерфейс, в която потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба. Потребител, който няма регистрация в сайта не може да сключи договор за покупко-продажба (освен ако не избере опция: Плащане като гост, където попълва данните за доставка и фактура, но не въвежда потребителско име и парола). При регистрацията потребителят си създава потребителски профил с виртуална кошница за пазаруване, която се зарежда със стоки и суми на потребителя. Тези суми натрупани във виртуалната кошница на www.kuhniaibania.com могат да се използват само и единствено за пазаруване в www.kuhniaibania.com. Възнаграждения и лихви за съхранението им не се дължат.

4. След запознаване с общите условия и текста на договора за покупко – продажба, потребителят – купувач трябва да е наясно, че договорът за покупко -продажба се сключва със собственика на сайта.

4.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя, при която той изразява волята си за съгласие с настоящите обши условия.

4.2. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, Потребителят се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между страните.

4.3. Потребителят изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето “Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” и последващо натискане на бутона „Поръчване”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

4.4. Със записването на изявлението по предходния член от „ТЕРМА БГ“ ЕООД, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4.5. Преди да извърши изявлението по т.4.2 и т.4.3, Потребителят има право да извършва промени във въведението от него данни.

4.6. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по т.4.2 и т.4.3 се извършва от законния представител на юридическото лице.

4.7. След като се регистрира клиентът има право да извършва заявки като натисне бутона „Вход”, обозначен с човече, след което въвежда валидни имейл адрес и парола.

4.8. Заявката на стоки от потребителя се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

а. избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Купи”;

б. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката

в. посочване на данните на Потребителя /име, фамилия, адрес за доставка, телефон, данни за фактура при юридическите лица, попълване на информация за достъп до профила/. Ако физическото лице поиска да му бъде издадена фактура, то трябва да потвърди това в съответното поле на регистрационната форма, след което фактурата му се издава в два екземпляра и му се представя за подпис от куриера, който доставя стоката. Той трябва да напише в задължителните реквизити на фактурата, съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 т.3 от Закона за счетоводството своя ЕГН. Вписаният ЕГН във фактурата не се съхранява електронно и не се въвежда от Доставчика в електронния сайт.

г. натискане на бутона “Поръчване”, което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, Потребителят може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

д. В случай, че Потребителят е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и „ТЕРМА БГ“ ЕООД се освобождава от задължението за изпълнението й.

5. След получаване на заявката, „ТЕРМА БГ“ ЕООД изпраща на Потребителя потвърждение за получаването, като заедно с потвърждението предоставя на Потребителя информация относно:

а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на „ТЕРМА БГ“ ЕООД;

б. информация за основните характеристики на заявената стока;

в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

г. стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка и които не са включени в продажната цена;

д. избрания от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

е. информация за правото на Потребителя да се откаже сключения във връзка със заявката договор и за условията и начините за упражняването му и

ж. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

6. В случай, че „ТЕРМА БГ“ ЕООД няма възможност за изпълнение на заявката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, „ТЕРМА БГ“ ЕООД уведомява незабавно Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. В тези случаи „ТЕРМА БГ“ ЕООД възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока, ако ги е заплатил предварително.

7. Заплащането на цената по договора се извършва чрез изброените в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, които сам е прочел и избрал. Заплащането се извършва чрез Банков превод с посочване номера на поръчката, генериран при нейното заявяване с Банкови реквизити:

Терма БГ ЕООД:

Обединена Българска Банка (ОББ) IBAN: BG69UBBS80021092906940 или с наложен платеж при получаване на стоката, платена на куриерска фирма “Еконт“.

8.1. В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Еконт“, чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи на куриерската фирма. (В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките по банков път – авансово, то важат същите условия за покриване на разходите по доставката).

8.2. След като в поръчката е посочен адрес за получаване на доставката, то се счита, че тя е доставена и приета на посочения адрес, след подпис на получателя. Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Ползвателя.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

9. В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

10. При приемането на стоката, лицето по т. 5 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката ( в случай, че потребителят заплати предварително по банков превод, то по време на доставката ще получи двустранен приемо-предавателен протокол, както и фактура/а; в случай, че заплати по време на доставката с наложен платеж, то ще получи документ от куриерска фирма „Еконт”).

11. След сключването на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс съобщение, че електронното волеизявление е успешно след което, страните по договора се ръководят от Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

12. В потребителският интерфейс ще бъде съобщена всяка промяна, свързана с договора предоставена от „ТЕРМА БГ“ ЕООД. Преводи на парични суми от www.kuhniaibania.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, направени по превежданата сума, са за сметка на получаващи я Ползвател.

13. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

13.1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;

13.2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е в съществено несъответствие с обявените на Сайта, общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.

14. Доставчикът ще достави стоките, в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго при сключване на договора.

15. Когато Доставчикът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по т. 14 от раздел ІХ, Потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора.

16. В неделни дни и дни на официални празници заявки и поръчки не се обработват.

Х. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. До максималната степен, разрешена от приложимото право, „ТЕРМА БГ“ ЕООД в никакъв случай няма да носи отговорност пред вас или някой друг за всякакви вреди, произтичащи от използването на сайта и / или на Съдържанието, или всяка информация, съдържаща описание на продуктите, предлагани чрез Уебсайта, включително без ограничение, отговорност за (а) загуба или корупция на данни, (б) загуба или повреда на оборудването, (в) всяка загуба или вреда, която не е предвидима от вас и от нас или за която не сте уведомявани от нас, че може да се случи, или (г) всяка загуба или щети, понесени от Вас в резултат на това, че от Вас не се вземат разумни предпазни мерки срещу тази загуба или вреда, като например чрез инсталирането на добър анти-вирусен софтуер.

2. Доставчикът не носи отговорност в случай на разпореждания на компетентните държавни органи, проблеми в Интернет и технически причини.

3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен.

5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

7. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

8. Когато за договора е приложимо правото на държава – членка на Европейския съюз, правата на потребителите по този закон не може да бъдат ограничавани.

9. Потребителят не може да бъде лишен от защитата, която му се предоставя от законодателството на държава – членка на Европейския съюз, въвеждащо изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 304/64 от 22 ноември 2011 г.), наричана по-нататък “Директива 2011/83/ЕС“, когато договорът от разстояние или договорът извън търговския обект има тясна връзка с територията на тази държава членка. Тясна връзка с територията на тази държава членка е налице, когато е изпълнено някое от следните условия:

1. договорът е сключен в държава – членка на Европейския съюз, в която е обичайното местопребиваване на потребителя;

2. търговецът насочва своята дейност към територията на държава – членка на Европейския съюз, в която е обичайното местопребиваване на потребителя;

3. договорът е предшестван от предложение или от реклама, направени в тази държава членка, и от действия, извършени от потребителя, необходими за сключване на договора;

4. договорът е сключен в държава – членка на Европейския съюз, от потребител по време на пътуване или на престой, предложен или организиран от търговеца, имащ за цел пряко или косвено да насърчи сключване на договора.

5. Всяка договорна клауза, с която потребителят се отказва от правата, предоставени му по Закона за защита на потребителите е недействителна.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. „ТЕРМА БГ“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителите. Ако Потребителят е бил регистриран в сайта, то страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

-след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

-след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

-с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

2. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

3. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.kuhniaibania.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ХІІ. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1.1. сключване на договора – при договор за услуги;

1.2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме първата стока;

2. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на 14 дневния срок.

3. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 1 или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

4. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14 дневния срок.

5. Потребителят, за да упражни правото си на отказ, трябва да уведоми Доставчика за своето име, настоящ адрес, телефонен номер и електронен адрес за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, изпратено на електронен адрес [email protected]; В този случай, Доставчикът незабавно ще Ви изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

6. Потребителят може и да упражни правото си на отказ и писмено, чрез писмо, което да изпрати на следния адрес: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29.

7. За да спази Потребителят срока за отказ от договора, е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 дневния срок за отказ от договора.

Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителя

„ТЕРМА БГ“ ЕООД – Р.България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29,тел.: 0988868582, Електронна поща: [email protected];

– С настоящето уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*;

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава.

ХІІI. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗА

1. Когото Потребителят се откаже от договора, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите „ТЕРМА БГ“ ЕООД се задължава да възстанови всички плащания, които са получени от Потребителя., без разходите за доставка към него, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Потребителя информира Доставчика за решението си за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път –като разходите за банковия превод са за сметка на потребителя.

2. „ТЕРМА БГ“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителя не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Потребителят вече е получил стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

– Потребителят да изпрати обратно стоките към Доставчика на адрес гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сме били информирани за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

-Трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките. Можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма „Еконт“ тук: http://www.econt.com/tariff-calculator/

Освен услугите на горната фирма, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма, отново за Ваша сметка.

ХІV.ИНФОРМАЦИЯ ЗА “БИСКВИТКИТЕ” ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В сайта се използват “бисквитки”.

„Бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други потребители на уебсайта.

Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск. Доставчикът не може да чете каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

Вие можете да позволите (приемете) или да забрани (отхвърлите) използването на „бисквитки“ от съответното меню на интернет сайта.

Бисквитките са необходими, за да се движите из сайта и да използвате неговите функционалности.

ХV. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

1. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3. несъответствие с обявената търговска марка.

2. Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Срокът по т. 2 от раздел ХV спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между Доставчика и Потребителя за решаване на спора.

3. Ако Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по настоящите общи условия, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Съгласно Закон за Защита на Потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него

Чл.113.(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Ако щетата е нанесена при транспортиране следва да се разпише протокол с представителя на куриера. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Потребителят може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Потребителят приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

5. Рекламации при несъответствие на стоката можете да предявявате като изпратите уведомление на адреса на „ТЕРМА БГ“ ЕООД: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. ТОЛСТОЙ, бл. 60, вх. Б, ет. 4, ап. 29 или на Електронната ни поща: [email protected].

 

ХVІ. ПРАВО НА ГАРАНЦИЯ

 

1. Всички стоки, освен порцелановите изделия, предлагани в www.kuhniaibania.com се ползват от гаранция.

2. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. „ТЕРМА БГ“ ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по Закона за защита на потребителите да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „ТЕРМА БГ“ ЕООД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта (където има такава) издадена от производителят на стоките, с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава, като отговоря на изискванията на чл. Чл. 119 от Закона за защита на потребителите, в който се казва, че чл.119 (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;

2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от Доставчика.

4. Потребителят, при предявяване на гаранционната си претенция, трябва да представи заедно със стоката оригинален документ за покупка /касова бележка, фактура, договор/ и гаранционната карта;

5. Потребителят изпраща или доставя на посочения за рекламации адрес до Доставчика съответната стока, за която Потребителя упражнява своето право на гаранция, като представя документите описани в т.4 от раздел ХVІ. ПРАВО НА ГАРАНЦИЯ. Доставчикът изпраща рекламираната стока до нейния производител за собствена сметка. След уважаване на гаранцията Производителят изпраща на Доставчика съответно ремонтираната или заменена стока от същия вид и качество за своя сметка. (След това Доставчикът предава на Потребителя въпросната стока за своя сметка).

6. За съответният вид стоки предлагани в www.kuhniaibania.com, съответните гаранции предоставени от Производителите са както следва:

 

Гаранционни условия за продукти за баня:

 • 8 години на праховото покритие на стоманените радиатори във всички цветове по RAL, както и на специалните цветове,
 • 8 години за водонепропускливост на стоманените радиатори, както и на чугунените, монтирани фабрично,
 • 3 години за хромираното покритие на радиаторите,
 • 2 години на покритието на чугунените радиатори,
 • 2 години на електрически нагреватели и други електрически компоненти в електрическите радиатори,
 • 2 години на покритието на всички парапети, дръжки и санитарни елементи в цветовете по RAL и специалните цветове,
 • 2 години на хромираното покритие на парапети, дръжки и санитарни елементи,
 • 2 години на аксесоари за радиатори и нагреватели,
 • 5 години на смесители за баня, кухня и душове

Гаранционни условия за продукти за кухня и градина:

 • за прибори от неръждаема стомана 18/10 – доживотна гаранция (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на доживотната гаранция);
 • за ножове – 2 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за тенджери – в зависимост от модела 2 или 10 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за тигани – 2 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за кухненски аксесоари – 2 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за градински аксесоари – 2 години
 • за порцелан (чиито производител е Polskie Fabryki Porcelany “Ćmielów” i “Chodzież” S.A.) не се прилагат гаранционни условия с оглед спецификата на продукта – важат единствено условията на рекламация в случай на несъответствие на стоката с поръчката, както и в случай на повреда, по време на доставката, при която е необходимо да се предяви рекламация към куриера с помощта на двустранен констативен протокол.

ХVІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и ще бъде/бъдат заменена/и от повелителните норми на закона или установената практика.

2. По всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

3. Тези Условия за ползване, се уреждат от законите в България. Съдът на гр. София (България), имат изключителна компетентност във връзка с всички спорове, произтичащи от използването на сайта и / или във връзка с тези Условия за ползване, с изключение на всяко право, което е задължително за прилагане на приложимото право, за да се установи съдебно производство във място на обичайно пребиваване или местожителство на потребителите