Гаранционни условия

ПРАВО НА ГАРАНЦИЯ

 1. Всички стоки освен порцелановите изделия, предлагани в https://www.kuhniaibania.com се ползват от гаранция.
 2. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. „ТЕРМА БГ“ ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по Закона за защита на потребителите да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

Гаранционни условия на стоките, произведени или предоставяни от производителя Terma Sp. z o.o

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „ТЕРМА БГ“ ЕООД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта издадена от производителят на стоките Terma Sp. z o.o. със седалище в Полша, Гданск  (80-298), Чапле 100, с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава, като отговоря на изискванията на чл. Чл. 119 от Закона за защита на потребителите, в който се казва, че чл.119 (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от Доставчика.

 1. Потребителят, при предявяване на гаранционната си претенция, трябва да представи  заедно със стоката оригинален документ за покупка /касова бележка, фактура, договор/ и гаранционната карта;
 2. Потребителят изпраща или доставя на посочения за рекламации адрес до Доставчика съответната стока, за която Потребителя упражнява своето право на гаранция, като представя документите описани в т.4 от раздел ХVІ. ПРАВО НА ГАРАНЦИЯ. Доставчикът изпраща рекламираната стока до нейния производител за собствена сметка. След уважаване на гаранцията Производителят изпраща на Доставчика съответно ремонтираната или заменена стока от същия вид и качество за своя сметка. (След това Доставчикът предава на Потребителя въпросната стока за своя сметка).
 3. За съответният вид стоки предлагани в https://www.kuhniaibania.com, съответните гаранции предоставени от Производителя TermaSp. z o.o. със седалище в Полша, Гданск  (80-298), Чапле 100, са както следва:
 1. Производителят (Terma Sp. z o.o.) дава гаранция на предлаганите каталожни продукти:

Радиатори/лири:

 • 8 години на праховото покритие на стоманените радиатори във всички цветове по RAL, както и на специалните цветове,
 • 8 години за водонепропускливост на стоманените радиатори, както и на чугунените, монтирани фабрично,
 • 3 години за хромираното покритие на радиаторите,
 • 2 години на покритието на чугунените радиатори.

Електрически нагреватели и други електрически компоненти в електрическите радиатори:

 • 2 години.

Парапети, дръжки и санитарни елементи:

 • 2 години на покритието на всички продукти в цветовете по RAL и специалните цветове,
 • 2 години на хромираното покритие.

Аксесоари за радиатори и нагреватели:

 • 2 години.
 1. Гаранционният срок започва да се отброява от момента на закупуването на продукта от Клиента, като се има предвид, че по отношение на:
 • нагревателите гаранцията е 2 години от датата на закупуването, но не повече от 3 години от датата на производство,
 • стоманените радиатори/лири гаранцията за водонепропускивост и за здравина на бояджийското покритие е 8 години, но не повече от 9 години от датата на производство,
 • хромираните радиатори/лири гаранцията за хромираното покритие е 3 години, но не повоче от 4 години от датата на производство,.
 • чугунените радиатори гаранцията на бояджийското покритие е 2 години, но не повече от 3 години от датата на производство, докато гаранцията за водонепропускливост на фобрично монтираните комплекти е 8 години, но не повече от 9 години от датата на производство
 • парапетите, дръжките и санитарните аксесоари гаранцията е 2 години от датата на закупуване, но не повече от 3 години от датата на производство.
 1. Предявяването на рекламация от страна на Клиента във връзка с валидна гаранция следва да бъде направено директно към Производителя (Terma Sp. z o.o.) или  към негов Търговски Партньор (Терма БГ ЕООД – в случай, че сте закупили продуктите от нас) чрез попълване на формата за рекламация, както и с донасяне на продукта или снимков материал (ако демонтирането е невъзможно). Следва също така да представите гаранционната карта, както и документ, потвърждаващ покупката (фактура, касов бон). При липса на който и да е от изброените документи, Производителят си запазва правото да отхвърли рекламацията.
 2. Всяка рекламация се обработва от Производитела в срок от 14 календарни дни  от датата на получаване на заявката или в по-дълъг, индивидуално определен срок в случай, че е необходимо да се извърши по-прецизна експертиза на продукта. Рекламацията се разглежда въз основа на предоставения продукт или приложения снимков материал.
 3. Разходите по замяната на продукта, произтичащи от рекламацията, като например разходите по демонтиране, доставяне на продукта на Клиента, монтиране и въвеждане в повторна екплоатация на продукта са за сметка на Търговският Партньор (т.е. търговецът, който продава директно продукта на Клиента.)  Евентуалното участие на Производителя в разходите по замяната или възстановяването им на Търговския Партньор се договаря индивидуално между двете страни. Разходите за изцяло нов продукт, в това число доставянето му на Търговския Партньор, са изцяло за сметка на Производителя.
 4. Рекламация можете да внесете по следните начини:
 1. Гаранцията покрива всички дефекти на продукта по вина на Производителя след неговото доставяне или по време на неговото ползване, с изключение на:
 • Повреди при транспортирането, причинени от превозвача или по време на разтоварване на стоките (това се отнася само до отношенията между Търговския Партньор и Производителя). За условията на признаване на рекламация в следствие на транспортни повреди, вижте т. 4Е,
 • Повреди при складиране (всеки радиатор приет в склада на Търговския Партньор се приема за продукт без дефекти, като тук правят изключение всички скрити дефекти, открити при разопаковане на стоките, когато опаковката не е била нарушена),
 • Предмети, съхранявани навън или в складови помещения, с повишена влажност на въздуха,
 • Запълване на радиатора с друг топлоносител, различен от препоръчителните за продукта (пр.с пара) или всякакъв топлоносител, съдържащ агресивни химични вещества, които са вредни за мапериала, от който е произведен радиатора, т.е. стомана, чугун или алуминий,
 • Запълване на радиатора с топлоносител с работно налягане над това, което е посочено от Производителя в инструкцията за употреба или в техническата спецификация на продукта. В тази категория попада и увеличаването на работното налягане във вътрешността на радиатора с нагревател при затворени всички вентили, свързващи уреда към централната отоплителна система или оставянето на недостатъчна въздушна възглавница в електрическия радиатор.
 • Използването на продукти със стандартно бояджийско покритие в помещения с повишена концентрация на агресивни вещества, такива като сяра, амоняк или хлорни съединения,
 • Използването на стоманени радиатори в открити инсталации, с постоянна връзка към водоснабдителната система и инсталации, от които бива източван топлоносителя по-често от необходимото,
 • Използванто на електрически радиатори с нагревател, непосредствено изложени на струи вода (без да се взема предвид класът IP защита)
 • Неправилното (не в съответствие с инструкциите) монтиране, екплоатация или демонтиране,
 • Използването на нагревателя по начин, който се различава от предназначението му, както и нарушаване на конструкцията му.
 1. Гаранцията не покрива каквито и да било повреди или щети, възникнали поради форсмажорни обстоятелства, което означава всички бъдещи явления, които е невъзможно да бъдат предвидени или предотвратени, като пр. климатични условия, нарушения на електрическата инсталация, войни, природни бедствия.
 2. Рекламацията, която е в процес на изпълнение, не представлява основание за спиране на плащания за доставени стоки.

Гаранционни условия на стоките, произведени или предоставяни от производителя Gerlach S.A

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „ТЕРМА БГ“ ЕООД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта издадена от производителят на стоките Герлах АД със седалище в Полша, Джевица (26-340), ул. Брачи Кобиланских 41, с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава, като отговоря на изискванията на чл. Чл. 119 от Закона за защита на потребителите, в който се казва, че чл.119 (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;

2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от Доставчика.

4. Потребителят, при предявяване на гаранционната си претенция, трябва да представи  заедно със стоката оригинален документ за покупка /касова бележка, фактура, договор/ и гаранционната карта;

5. Потребителят изпраща или доставя на посочения за рекламации адрес до Доставчика съответната стока, за която Потребителя упражнява своето право на гаранция, като представя документите описани в т.4 от раздел ХVІ. ПРАВО НА ГАРАНЦИЯ. Доставчикът изпраща рекламираната стока до нейния производител за собствена сметка. След уважаване на гаранцията Производителят изпраща на Доставчика съответно ремонтираната или заменена стока от същия вид и качество за своя сметка. (След това Доставчикът предава на Потребителя въпросната стока за своя сметка).

6. За съответният вид стоки предлагани в https://www.kuhniaibania.com, съответните гаранции предоставени от Производителя Герлах АД със седалище в Полша, Джевица (26-340), ул. Брачи Кобиланских 41 са както следва:

Информация за гаранционните срокове

 • за прибори от неръждаема стомана 18/10 – доживотна гаранция (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на доживотната гаранция);
 • за ножове  – 2 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за тенджери – в зависимост от модела 2 или 10 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за тигани – 2 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за аксесоари – 2 години (в описанието на всеки продукт от този вид и в неговата спецификация се изясняват условията на гаранцията);
 • за порцелан (чиито производител е Polskie Fabryki Porcelany “Ćmielów” i “Chodzież” S.A.) не се прилагат гаранционни условия с оглед спецификата на продукта – важат единствено условията на рекламация в случай на несъответствие на стоката с поръчката, както и в случай на повреда, по време на доставката, при която е необходимо да се предяви рекламация към куриера с помощта на двустранен констативен протокол.